ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LES OVEREENKOMSTEN VAN XL-Verkeersopleidingen

 Algemeen

1. XL-Verkeersopleidingen, gevestigd te Houten  hierna te noemen de Rijschool

2. Alle lesovereenkomsten in het kader XL-Verkeersopleidingen worden afgesloten tussen de Rijschool en de cursisten en/of ouders/voogd.

3. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle lesovereenkomsten die worden afgesloten in het kader van de rijopleiding en gelden voor de rijschool en de leerling. 

4. Deze algemene voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari  2023 en kunnen door de rijschool worden gewijzigd. 

 Verplichtingen rijschool (artikel 1)

De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen: 

1. Dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM); 

2. Dat hij/zij de leerling periodiek informatie geeft over de progressie van de leerling en de voortgang in relatie tot de exameneisen door verstrekking van een digitale vorderingenkaart aan de leerling; 

3. Dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door de rijschool -onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij en/ of in het aanvraagbestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), 

4. Rijvaardigheid (BNOR), uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan de rijschool heeft voldaan.

5. Dat de leerling, die via de rijschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, of het BNOR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type.

6. Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles en of uitleg.

7. Dat de leerling wordt gewezen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een onderzoek.

8. Dat de leerling wordt gewezen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven. 

9. Dat de leerling wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan de rijschool hiervan melding moet maken. 

 Verplichtingen leerling (artikel 2)

 De leerling is verplicht: 

1. De eigen verklaring (CBR) vanaf 1 november 2017 volledig en naar waarheid in te vullen en zelf in te dienen; 

2. Zich te houden aan de door de rijschool op de afsprakenkaart middels de digitale planning schriftelijk vastgelegde afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de rijschool wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen; 

3. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de aanvang van de rijles afgesproken/ bevestigde tijd. Zaterdagen en zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van de rijschool te gebeuren en dient persoonlijk op het kantoor van de rijschool, telefonisch of per mail te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de leerling worden gelijk gesteld met familieleden in de 1e en 2e graad. De rijschool is gerechtigd om bewijs van de dringende reden te verlangen, bij ontbreken waarvan de lesprijs verschuldigd blijft.

4. Alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen. 

5. Het met de rijschool overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder onderzoek, na te komen.

6. Bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en Nader Onderzoek) een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen.

7. Eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid/ geschiktheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, is de rijschool  niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende extra kosten.

8. Zich ervan te vergewissen dat hij/zij, de rijschool machtigt zodat het examen door de rijschool kan worden aangevraagd. De rijschool is niet aansprakelijk voor de extra kosten, voortvloeiend uit het niet of niet tijdig machtigen van de rijschool waardoor het examen niet of met uitstel kan worden aangevraagd. 

9. Te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, is de rijschool niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende kosten. 

10. Direct voorafgaand en tijdens de rijles niet onder invloed te zijn van verdovende middelen, alcohol, drugs en/of medicijnen. Indien de rijinstructeur of de rijschool voor of tijdens de rijles het vermoeden heeft of krijgt dat hiervan sprake is, is de rijinstructeur of de rijschool bevoegd de rijles onmiddellijk te beëindigen. De volledige lesprijs blijft in dat geval verschuldigd. 

 Betaling (artikel 3)

1. De rijschool is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen. 

De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste les te voldoen.

2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum plaatsvinden.

3. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot twee weken na mededeling van de prijsverhoging.

4. De leerling dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij/zij dat niet, dan zendt de rijschool na het verstrijken van die datum een kosteloze  betalingsherinnering en geeft de leerling de gelegenheid binnen veertien dagen na de datum van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de leerling in verzuim en is de rijschool gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Door de rijschool gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van door een leerling verschuldigde bedragen af te dwingen, kunnen aan de leerling in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de leerling worden afgeweken.

5. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de rijschool gerechtigd tot opzegging van de lesovereenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. De rijschool dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen, hiervoor worden eventuele kosten door de rijschool in rekening gebracht.

6.Het is mogelijk om de factuur in afgesproken maandelijkse termijnen te betalen, zonder dat er extra kosten/rente wordt berekend.

Wel dient de gehele factuur 2 weken voor aanvang van  het praktijkexamen te zijn voldaan,indien de leerling in gebreke blijft zal het praktijkexamen niet afgenomen worden en zullen alle extra kosten voor de rekening van de leerling zijn.

 Annuleringsregeling lesovereenkomsten ( artikel 4)

1. Voor een opleiding is annulering van het praktijkgedeelte alleen schriftelijk mogelijk. Indien de leerling vóór aanvang van de les overeenkomst wil annuleren dan zijn er door de leerling de volgende vergoedingen verschuldigd. Hierbij wordt telkens uitgegaan van de overeengekomen startdatum van de opleiding, zijnde de eerste in het systeem schriftelijk vastgelegde praktijkles. De vergoeding wordt berekend over de totale waarde van de lesovereenkomst:  

Binnen 24 uur na ondertekening van de lesovereenkomst…………………0% van de prijs.

tot en met 35 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding:………………10% van de prijs.

30 tot en met 34 kalenderdagen voor aanvang:……..…………………….15%  van de prijs. 15 t/m 29 kalenderdagen voor aanvang:…………………………50% van de prijs.   

14 t/m 7 kalenderdagen voor aanvang:………………………….75% van de prijs.

7 t/m 0 kalenderdagen ……………………………………………100 % van de prijs.

2. Annulering van alle overige producten, losse rijlessen en examens/toetsen is alleen schriftelijk mogelijk bij de rijschool.

Hiervoor zijn de onderstaande kosten verschuldigd:

Examens/toetsen:  

Tot vastlegging datum/tijd examens/toetsen:….………….50% van de prijs. 

Losse rijlessen, proefles en overige zaken:  

Na vaststelling datum/tijd examens/toetsen:……….…100 % van de prijs. 

Tot 5 werkdagen voor afname……………….…………….0% van de prijs.  

Tussen 5 en 2 werkdagen voor afname……………………………..50% van de prijs.  

Binnen 2 werkdagen voor afname..………………………… 100% van de prijs.  

Niet verschijnen op afgesproken datum, tijd en plaats.…….………………….100% van de prijs. 

 Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid ( artikel 5)

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aan de rijschool te worden voldaan. Voldoening van deze kosten is een voorwaarde voor de leerling om te kunnen deelnemen aan een rijexamen.

2. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is aan de rijschool, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.

3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode bij de aanvraag van het onderzoek aan de rijschool is opgegeven, zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de rijschool.

4. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden; 

5. Voor een leerling kan een herexamengarantie van toepassing zijn.Dit is eventueel na te lezen onder het kopje examengarantie van de rijschool.

 Onderzoek naar de rijvaardigheid ( artikel 6)

1. Indien het CBR, of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, kan de rijschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde onderzoek; 

2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat: 

a. sprake is van een dringende reden zoals vermeld in artikel 2 lid 2.

b. het lesvoertuig waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet beschikbaar is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is.

c. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is zal de rijschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst. De rijschool staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek alsdan geschiedt zonder kosten voor de leerling. 

 Beëindiging van de lesovereenkomst ( artikel 7 )

1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode, kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als de rijschool worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag, heeft de leerling recht op restitutie van het vooruitbetaalde bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR, of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen en administratiekosten.

De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen.

2. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bijvoorbeeld een pakket opleiding), kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen indien er sprake is van dringende redenen zoals vermeld in artikel 2 lid 3. Bij beëindiging om dringende redenen is de leerling gehouden de prijs voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur, de administratiekosten en het door de rijschool al afgedragen examengeld (CBR-,of BNOR gedeelte) te vergoeden. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag, heeft de leerling recht op restitutie van het vooruitbetaalde bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR,of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen vermeerderd met de prijs van één lesuur en administratiekosten.

3. De rijschool kan de lesovereenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de rijschool redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder de terugbetaling aan de leerling van die (les)gelden, waarvoor de rijschool nog niet heeft gepresteerd.

4. Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de leerling in alle gevallen recht op restitutie van aan de rijschool betaalde examengelden ter hoogte van het door het CBR, of het BNOR vastgestelde tarief,(dit is terug te vinden op de site van het cbr.) 

5. De proefles wordt gezien als een vrijblijvende rijles -tegen gangbaar lestarief, in beginsel bij de instructeur die de lessen gaat geven. Indien de leerling na deze les geen verdere rijlessen bij de rijschool wil volgen, informeert de leerling de rijschool schriftelijk of per e-mail over zijn/haar besluit en wel binnen vijf werkdagen na de dag van deze eerste rijles of in ieder geval vóór de volgende rijles. 

 Klachtenregeling ( artikel 8 )

1. De leerling die(een) klacht(en) heeft over de uitvoering van de les overeenkomst en/of het in de les overeenkomst en/of in deze voorwaarden bepaalde, dient deze klacht(en) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan van de klacht(en) en, indien mogelijk, in ieder geval vóór het examen kenbaar te maken per e-mail aan de rijschool. 

2. Indien de klacht(en) van de leerling door de rijschool niet naar tevredenheid worden opgelost, kan de leerlingen en/of de rijschool de lesovereenkomst per direct verbreken.

 Vrijwaring ( artikel 9)

De rijschool vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die hij/zij onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijding tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek. Dit met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, alsmede indien de leerling ondanks zijn/haar verklaring dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt terwijl voornoemde verklaring onjuist is, vrijwaart de leerling de rijschool voor in verband daarmee opgelegde boetes, schades en claims van derden. De leerling zal deze boetes, schades en overige claims geheel vergoeden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen voor zijn/haar rekening nemen. 

 Examengarantie. ( artikel 10 )

Examengarantie geldt alleen voor leerlingen die nog nooit rijlessen hebben gevolgd en/of voor leerlingen die tenminste 35 uur rijles af nemen bij de rijschool en aan de volgende eisen voldoen.

1.Het advies van de rijschool, betreft aantal uren en deze daadwerkelijk bij de rijschool te hebben gevolgd en alle financiële verplichtingen te hebben voldaan.

2. Een tussentijdse toets te hebben afgelegd bij het cbr via de rijschool.

3. In het bezit zijn van een geldige theoriecertificaat.

4. Het opvolgen van het advies betreft het aantal uur als deze tijdens de opleiding wordt aangepast door de rijschool.

5. Het laatste advies is bindend voor het examengarantie.

6. Een naar waarheid ingevulde eigen verklaring te hebben aangevraagd bij het cbr.

7. De rijopleiding met regelmaat volgt,bij onderbreking mag de periode dat de rijopleiding stil ligt niet langer zijn dan 3 weken met uitzondering van de zomervakantie dan geldt een periode van 4 weken.

8. De examengarantie geldt alleen op een eerste examen,niet op een herexamen.

 Persoonsgegevens ( artikel 11 )

De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door de rijschool verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan de rijschool: de les overeenkomst uitvoeren, de leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen.

De persoonsgegevens zullen uiteraard niet worden gedeeld met derden en alleen worden gedeeld met toestemming aan andere partijen die in het belang van het behalen van een rijbewijs nodig zijn.

  Wijzigingen

Mocht deze voorwaarden prijzen wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de voorwaarden van XL-Verkeersopleidingen op onze website.

Disclaimer voor xlverkeersopleidingen.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van xlverkeersopleidingen.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door XL-Verkeersopleidingen. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van XL-Verkeersopleidingen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij XL-Verkeersopleidingen.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met XL-Verkeersopleidingen te mogen claimen of te veronderstellen.

XL-Verkeersopleidingen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. XL-Verkeersopleidingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van XL-Verkeersopleidingen op deze pagina.